Voorwaarden

Algemeen
De explotatiezetel van Bliss Design – Ameye Twiggy (rechtsnaam) is gevestigd in de Ieperstraat  134 te 8930 Menen, België. Verder in de voorwaarden wordt het handels-merknaam Power-Dogs genoemd.

Voor alle rechtsverhoudingen tussen de bezoekers en de kopers van onze internetsite gelden de onderstaande bepalingen, met uitsluiting van de bepalingen van de bezoeker of koper zelf, tenzij hierover uitdrukkelijk en schriftelijk een andersluitende overeenkomst wordt afgesproken. 

 

Door te bestellen bij Power-Dogs gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. De voorwaarden kunnen zonder aankondiging wijzigen. De inhoud van de website alsook de inhoud van alle andere uitingen van Power-Dogs zij met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Power-Dogs is niet aansprakelijk voor eventuele voorkomende fouten of onjuistheden dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

De algemene verkoopsvoorwaarden hieronder zullen u, telkens u bij Power-Dogs koopt, duidelijk maken wat uw wettelijke situatie is. Door een bestelling of een andere vorm van overeenkomst met Power-Dogs, stemt u toe tot een wettelijke verbintenis en de bepalingen en voorwaarden hieronder na te leven. Er kan slechts van worden afgeweken na schriftelijke overeenkomst met Bliss Design. Zowel Power-Dogs als de klant erkennen elektronische communicatie en zullen de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.

 

Aanbod

Alle producten die door Power-Dogs aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en ter goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden. De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW. De teksten zijn in de Nederlandse taal, met sommige Engelse woorden of begrippen, in de productvoorstelling. Power-Dogs kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (druk)fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen. De artikelen op onze sites zijn niet op ware grootte afgebeeld en omdat elke monitor verschillende instellingen kent kunnen de weergegeven kleuren van de werkelijkheid. Kijk goed in de productfiche naar de maten, en bij twijfel kan u ons altijd contacteren. Power-Dogs biedt op enkele uitzonderingen na enkel producten die uit voorraad leverbaar zijn. Indien een product uit voorraad is, informeren wij u zo vlug mogelijk en kan u beslissen uw bestelling te annuleren. Power-Dogs kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.

 

Gebruik van deze site.

Alle gegevens op deze site kunnen door de bezoeker enkel voor persoonlijk gebruik opgenomen worden. Niets van deze uitgave mag worden gekopieerd, verdeeld worden zonder nadrukkelijke toestemming van Bliss Design. De internationale copyrights zijn van toepassing op de volledige inhoud van deze site.

 

Betalingsmodaliteiten.

 

Betalen via overschrijving/bankkaart

 

De koper moet de overeengekomen prijs betalen.

U kan uw bestelling betalen door middel van overschrijving op bankrekeningnummer . Wanneer de betaling ontvangen is wordt uw bestelling binnen de 5 werkdagen verzonden via de post of koerierdienst, dit naargelang de volume of gewicht van uw bestelling. Als de betaling niet ontvangen is 10 dagen na de doorvoering van uw bestelling vervalt uw bestelling.

 

Uw recht de bestelling terug te sturen binnen de 7 dagen na ontvangst.

De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 14 juli 1991, laat de aankoper toe binnen de 7 werkdagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de verkoop afziet, behalve op custom-made of maatwerk bestellingen.

De goederen dienen terug gestuurd te worden (in ongeopende toestand) en in zijn oorspronkelijke verpakking binnen een aanvaardbare termijn na deze kennisgeving (binnen 5 werkdagen). U dient een kopij van uw factuur en een begeleidende brief te sturen met uw retourzending. U kan de goederen inruilen of een terugbetaling vragen. Indien u een product wil ruilen als bijvoorbeeld de maat niet goed is of als het product niet is wat u ervan verwachtte (mits ongebruikt), zal Power-Dogs u een retournummer toekennen dat dient vermeld te worden op elk pakket en elke correspondentie. De leveringskosten zijn ten laste van de klant tenzij Power-Dogs een volledige verkeerde zending toestuurde. Enkel portkosten in België kunnen ten laste van Power-Dogs komen dus verzendings- of retourkosten buiten België zijn altijd ten laste van de koper. Indien de klant andere goederen in de plaats wil, behoudens een andere maat van hetzelfde artikel, zal de klant het verschil in prijs plus de leveringskosten via overschrijving dienen over te maken op onze rekening. De nieuwe goederen zullen verstuurd worden van zodra de betaling ontvangen werd. De terugbetaling zal pas gebeuren na toekenning van een retournummer en wanneer de goederen in originele verpakking en perfecte, ongebruikte staat in ons bezit zijn. Goederen die niet als nieuw verkocht kunnen worden, kunnen niet ingeruild of terugbetaald worden. De terugbetaling gebeurt onder de vorm van een aankoopbon met dezelfde waarde van de teruggestuurde goederen. Geen enkele terugbetaling onder de vorm van storting of cheque zal plaatsvinden.

De retour van de goederen voor het inruilen of voor terugbetaling kan door de post of koerierdienst uitgevoerd worden en dit op uw kosten en op uw verantwoordelijkheid in geval van verlies, diefstal of beschadiging.

 

Vermelding van prijzen

 De prijzen die Power-Dogs vermeldt, zijn incl. BTW. Zij worden met de grootste zorg aan de klant meegedeeld. Power-Dogs is echter niet verantwoordelijk voor type-,zet-, en andere fouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs wordt vermeld. Doet dat geval zich uitzonderlijk voor, dan wordt de prijs aangepast, maar heeft de koper het recht om bij het vernemen van de correcte prijs, van zijn aankoop af te zien. Als de verkoper zich niet in het land van verzending bevindt, dan betaalt hij zelf eventuele invoerrechten.

Prijzen kunnen zonder opgaaf van redenen aangepast worden. Vaak gebeurt dit vanwege prijswijzigingen van de grondstoffen of van de leveranciers. Doet dat geval zich toch voor, dan wordt de prijs aangepast maar heeft de koper terug het recht om bij het vernemen van de juiste prijs, zijn koop te annuleren.

 

Aansprakelijkheid.

Power-Dogs kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor veranderingen in de gezondheidstoestand van de hond ten gevolge van het eventueel gebruik van de producten.

 

Betwisting.

De klachten of betwistingen zullen steeds met aandachtige welwillendheid in aanmerking worden genomen, aangezien van de goede trouw steeds wordt verondersteld dat hij aanwezig is bij diegene, die zich de moeite getroost zijn situatie uiteen te zetten.

In geval van betwisting zal de klant zich bij voorkeur tot het bedrijf wenden met het doel een minnelijke oplossing te bekomen. Bij ontstentenis is alleen de rechtbank van koophandel bevoegd.